Proje Adı : Allojeneik periferik kök hücre transplantasyonunda dendritik hücre ve lenfosit altgrupları ile GVHD ilişkisi.
Tarih : 13.01.1998
Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 197S222 (SBAG-1901)

Proje Adı : Otolog periferik kök hücre ürünlerinin kontrollü dondurma cihazı veya sıvı azotun buhar fazında dondurulmasının hematopoietik kök hücrelerin canlılığına ve çoğalma yeteneklerine etkisinin karşılaştırılması
Tarih : 15.10.1999
Destekleyen Kurum : TÜBİTAK 199S067 (SBAG-2189)

Proje Adı : Plazmaferez işleminde kullanılan replasman sıvılarının koagülasyon sistemi ve plazma viskozitesine etkileri
Tarih : Kasım 2000
Destekleyen Kurum : AÜTF-BAP 2001-08-09-055

Proje Adı : Devamlı akım aferezi yöntemi ile elde edilen periferik hematopoetik progenitör kök hücrelerde apopitoz
Tarih : 1.11.2001
Destekleyen Kurum : AÜTF-BAP 2001-08-09-068

Proje Adı : Hemaferez Bilgi Sistemi
Tarih : 12.05.2003
Destekleyen Kurum : AÜTF-BAP 2003-00-00-025

Proje Adı : İntramiyokardiyal Kİ kökenli hematopoietik hücre injeksiyonu
Tarih : 2003
Destekleyen Kurum : AÜTF-Biyoteknoloji

Proje Adı : Buerger hastalarında Kİ kökenli hematopoietik hücre injeksiyonu ile terapötik anjiyogenez
Tarih : 2003
Destekleyen Kurum : AÜTF-Biyoteknoloji

Proje Adı : Allojenik HHN sonrası aseptik femur nekrozu gelişen olgularda VitD rec polimorfizmi
Tarih : 2004
Destekleyen Kurum : Türk Hematoloji Derneği

Proje Adı : Kadınlarda fetal Y kromozom mkrokimerizminin nicel polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile saptanması
Tarih : 16.02.2004
Destekleyen Kurum : AÜTF-Biyoteknoloji

Proje Adı : MM olgularında Kayıt Çalışması
Tarih : Ocak 2005
Destekleyen Kurum : THD Hemaferez ve Miyelom BAK Ortak Çalışması

Proje Adı : Kardiyomiyopatili olgularda intramiyokardiyal kemik iliğinden ekspande edilmiş (Aastrom Replicell) mezankimal kök hücre injeksiyonu
Tarih : Mart 2005
Destekleyen Kurum : AÜ-BAP ve AÜ-BTE

Proje Adı : Tek Donör Aferez Trombosit Konsantreleri ile Random Donör Trombosit Süspansiyonlarında Nitrik Oksit Değerleri ve Trombosit Aktivasyonu Göstergesi P-Selektin Üzerine Etkisi
Tarih : 2004
Destekleyen Kurum : A.Ü.T.F. BAP

Proje Adı : Hematopoietik Kök Hücre Uygulamalarında Kullanılan İğne Çaplarının Kök Hücre Viyabilitesine Etkisi (Ex vivo deneysel çalışma)
Tarih : 2006
Destekleyen Kurum : A.Ü.T.F BAP